LM trade Holešov s.r.o.

telefon573 395 004 e-mailinfo@lmtrade.cz

Proč zateplovat?

V dnešní ekonomicky vypjaté době se vytápění objektů stává nezanedbatelnou položkou provozních nákladů a to nejen u objektů panelové výstavby, ale i u rodinných domů. Reálnou cestou k dosažení žádaných úspor energie je zateplení těchto objektů. To je však vždy nutno řešit včetně úprav výplní otvorů ( těsnění, popř. výměna ) a souvisejících konstrukcí ( stropy, střechy atd. ), aby bylo dosaženo potřebného efektu.

Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickými měřeními, je úspora energie na vytápění po těchto úpravách 30% – 50%, což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice asi 10 let. Při odpočtu nákladů na opravu staré fasády, popř. úspory tl. obvodového zdiva a základů při novostavbě se zateplení stává investicí ještě zajímavější.

Výhody zateplení obvodového pláště

Vedle úspory energií přináší zateplení z vnější strany obvodového pláště i další výhody a to zejména:

  • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
  • vynechání vnější omítky-možno aplikovat přímo na obvodový plášť
  • zvýšení akumulace tepla ve zdivu - zkrácení topného cyklu
  • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
  • úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
  • snížení potřeby paliv - snížení znečištění ovzduší
  • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
  • odstranění příčiny vzniku plísní na vnitřních stěnách
  • možnost nového architektonického řešení fasády

Z těchto důvodů se zateplení objektů, které mají dnes již nevyhovující tepelně technické charakteristiky obvodového zdiva, stává i přes vyšší počáteční náklady investicí, která plní požadavky na moderní a komfortní bydlení.

Zde uvádíme vývoj hodnoty tepelného odporu obvodových konstrukcí, ze kterého je patrný požadavek na snižování energetické náročnosti budov a tím i rostoucí význam dodatečných tepelných izolací.

typ konstrukce od roku 2011 2002 1994 1977 1964
stěna venkovní R 3,33 2,63 2,00 0,95 0,70
U 0,30 0,38 0,50 1,05 1,43
střecha plochá R 4,17 3,33 3,00 1,80 1,30
U 0,24 0,30 0,33 0,56 0,77
střecha šikmá R 3,33 3,33 2,50    
U 0,30 0,30 0,40    
strop pod neizolovanou půdou R 3,33 3,33 3,00 0,86 1,16
U 0,30 0,30 0,33 1,16 0,86
podlaha nad nevytápěným prostorem R 1,67 1,67 3,00 0,65 1,57
U 0,60 0,60 0,33 1,54 0,64
stěna vnitřní k nevytápěným prostorám R 1,67 1,67 1,05 0,56 0,76
U 0,67 0,60 0,95 1,79 1,32
okna U 1,50 1,80 2,86 3,70  

 

Konstrukce obvodového zdiva Tloušťka zdiva v cm Tepelný odpor R Výsledný tepelný odpor po zateplení fasádním polystyrenem EPS 70 F
4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm
POLYSTYREN     1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3
Obyč. beton 25 0,23 1,23 1,48 1,73 1,98 2,23 2,48 2,73 2,98 3,23
Cihly plné 30 0,39 1,39 1,64 1,89 2,14 2,39 2,64 2,89 3,14 3,39
45 0,58 1,58 1,83 2,08 2,33 2,58 2,83 3,08 3,33 3,58
60 0,78 1,78 2,03 2,28 2,53 2,78 3,03 3,28 3,53 3,78
Cihly CDM 24 0,47 1,47 1,72 1,97 2,22 2,47 2,72 2,97 3,22 3,47
37,5 0,72 1,72 1,97 2,22 2,47 2,72 2,97 3,22 3,47 3,72
Plynosilikát 30 1,58 2,58 2,83 3,08 3,33 3,58 3,83 4,08 4,33 4,58
40 2,1 3,1 3,35 3,6 3,85 4,1 4,08 4,46 4,85 5,1
Škvár. tvárnice 30 0,64 1,64 1,89 2,14 2,39 2,64 2,89 3,14 3,39 3,64
40 0,84 1,84 2,09 2,34 2,59 2,84 3,14 3,34 3,59 3,84
CD INA A 36,5 1,08 2,08 2,33 2,58 2,83 3,08 3,34 3,58 3,83 4,08
44 1,34 2,34 2,59 2,84 3,09 3,34 3,58 3,84 4,09 4,34
Porotherm 30 1,6 2,6 2,85 3,1 3,35 3,6 3,85 4,1 4,35 4,6
44 2,5 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5
YTONG 30 2,5 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5
36,5 3 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

 

Orientační propočet ekonomické efektivnosti zateplení

Orientační roční úspora tepla na 1 m2 plochy obvodové konstrukce:

DEr = ( U1 – U2 ) / 3,25

U1 je součinitel prostupu tepla původní konstrukce (W/ m2.K)
U2 je součinitel prostupu tepla zateplené konstrukce (W/m2.K)

Výsledná úspora je v GJ/rok, pro přepočty přitom platí:
1 MWh = 1 000 kWh = 3,6 GJ

Vztah mezi tepelným odporem a součinitelem prostupu tepla:

U = 1/RT = 1/(R + Ri +Re)

RT je odpor při prostupu tepla:

(Ri +Re) jsou tepelné odpory při přestupu tepla na vnější a vnitřní straně konstrukce.

Pro zjednodušený výpočet je možné použití následujícího vzorce:

U = 1/(R+0,168)

Sídlo firmy:

Rymická 497, Holešov - Všetuly
telefon573 395 004
e-mailinfo@lmtrade.cz