LM trade Holešov s.r.o.

telefon573 395 004 e-mailinfo@lmtrade.cz

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

Objednávky

Objednávky zboží jsou považovány za závazné. Na objednávce je nutno specifikovat název a typové označení zboží, množství, v odpovídajících jednotkách a případný odstín dle vzorkovnice. Při objednávání je nutno respektovat balení zboží. Při doobjednávce je nutno uvést datum a číslo původní objednávky a číslo výrobní šarže. Tónované zboží Baumit bude vyrobeno standardně do tří dnů. V případě, že si zákazník neodebere zboží do 7-mi dnů od sjednaného termínu bude k ceně zboží doúčtována částka 30,- Kč/m2 skladovací plochy za každý další den. Nebezpečí škody na zboží přebírá zákazník okamžikem fyzického převzetí zboží.

Platební podmínky

Ceny uvedené v ceníku platí pro odběr zboží ze  skladu firmy LM trade Holešov s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude doúčtována v zákonné výši. V kupní ceně je zahrnuta cena obalů bez palet.
Při smluvním ujednání odběru na fakturu je splatnost 14 dní, pokud není dohodnuto jinak, v případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny má dodavatel právo požadovat úroky z prodlení ve výši 5% z dlužné částky. V takovémto případě ztrácí zákazník nárok na případnou dohodnutou slevu a LM trade Holešov s.r.o. má právo mu doúčtovat částku ve výši poskytnuté slevy. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny a nesmí být dále prodáváno bez jeho souhlasu. V případě nezaplacení může LM trade Holešov s.r.o. požadovat vrácení dodaného zboží a úhradu nákladů s tím spojených.
V případě nenadálého zvýšení cen vstupních surovin má firma LM trade Holešov s.r.o. právo na odpovídající změnu cen dodávaného zboží.

Obaly

Zboží se dodává v papírových pytlích, plastových obalech případně v kanystrech. V případě odběru na celých paletách EUR je účtována vratná částka ve výši 250,- až 300,- Kč/ks podle typu. LM trade na základě smlouvy o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM č.EK-F00024892 ostatní obaly nevykupuje.

Záruka za jakost

Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku za jakost v rozsahu technických parametrů stanovených příslušnými normami:

Záruka na kompletní zateplovací systém po dobu 36 měsíců od splnění dodávky. Záruka se vztahuje na fyzikálně-mechanické a tepelně technické vlastnosti, stálost barevných odstínů (barevná jednotnost v ploše) a to při dodržení následujících podmínek:

  • veškerý dodaný materiál musí být použit v souladu s technologickými postupy či technickými listy výrobku
  • příprava a aplikace produktů bude prováděna zaškolenými pracovníky s odpovídající licencí
  • nedošlo k mechanickému poškození aplikovaného výrobku

Záruka na jednotlivě dodávané výrobky je 24 měsíců od data výroby. Skladovatelnost výrobků je uvedena na etiketě výrobku, v případě že ne, je 6 měsíců od data výroby.

V případě nedodržení technologického předpisu, nevhodných skladovacích podmínek, nedodržení podmínek uvedených na technickém listu či etiketě na obalu, provádění prací v nevhodných klimatických podmínkách nelze záruku na zboží uplatnit.

Reklamační řád

Nároky z vad na zboží uplatňuje kupující u prodávajícího. Nároky z vad zboží, které nebyly uplatněny v záruční době, zanikají. Reklamace se uplatňuje písemně a musí obsahovat název reklamovaného zboží,typové označení, event.barevný odstín,odebrané množství, popis zjištěné závady a kopii dokladu o pořízení (faktura,daňový doklad). Prodávající rozhodne o řešení reklamace nejpozději do 10-ti pracovních dnů po provedení prohlídky reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, přiměřená druhu zboží. Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů ode dne rozhodnutí o řešení.
V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná z viny zákazníka (viz odst.Záruka na jakost), má dodavatel právo požadovat finanční kompenzaci do výše vynaložených nákladů na řešení reklamace.

 

Firma LM trade Holešov poskytuje všem svým zákazníkům zdarma odborné poradenství a poskytnutí doporučených pracovních postupů. Při první dodávce zajistí na požádání odborné zaškolení pracovníků.

Sídlo firmy:

Rymická 497, Holešov - Všetuly
telefon573 395 004
e-mailinfo@lmtrade.cz